Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Deklaracja dostępności

Wstęp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ops.sandomierz.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2023-07-03

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Bąk, informatyk@ops.sandomierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48158320593. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.      Budynek siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 17a w Sandomierzu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  przy ulicy Słowackiego 17a w Sandomierzu mieści się w jednopiętrowym budynku z podpiwniczeniem w dzielnicy osiedlowej Sandomierza. Do budynku Ośrodka prowadzi wejście od ul. Słowackiego, wjazd drogą przed budynkiem PZU. 
Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku brak sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na granicy pomiędzy chodnikiem, a jezdnią nie zastosowano zmiennej faktury nawierzchni i rampy krawężnikowej. Przed budynkiem ani w pobliżu budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek oznakowano wyraźną tablicą informacyjną. Nad wejściem do budynku umieszczony jest monitoring wizyjny, przy wejściu do budynku po prawej stronie umieszczono dzwonek do drzwi, na wysokości ok. 1 m. Piwnica użytkowana jest przez Ośrodek Kuratorski. W budynku nie ma windy, podjazdu dla wózków. Główne wejście do budynku jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych - istnieje możliwość rozłożenia przez pracowników Ośrodka rampy podjazdowej na trzech schodach wewnątrz  budynku, celem dostania się na parter budynku. Sekretariat znajduje się na I piętrze w budynku Ośrodka w pok. Nr 10. Schody przy wejściu głównym prowadzące na parter budynku posiadają zainstalowaną  poręcz; początek i koniec biegu został oznaczony kontrastowo na krawędziach taśmą czarno-żółtą, chropowatą. Wejście do budynku oznaczone zostało zmienną fakturą powierzchni poprzez zastosowanie mat gumowych. Drzwi wejściowe spełniają wymóg szerokości 0,9 m. W budynku nie ma recepcji/punktu informacyjnego. Pomieszczenia biurowe usytuowane są na parterze i pierwszym piętrze. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów nawierzchni, za wyjątkiem pomieszczenia Nr 11 – dodatkowy stopień. Schody wewnętrzne prowadzące na parter budynku o szerokości 1,2 m, wyposażone są w poręcz, oznaczone za pomocą zmiennej faktury – żebrowane na końcach płytki; początek i koniec biegu wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru, oznaczony kontrastowo na krawędziach taśmą czarno-żółtą, chropowatą. Schodów w budynku nie można ominąć – brak windy. Wykończenia podłóg nie mają właściwości antypoślizgowych. Korytarze i klatka schodowa wąskie (poniżej 1,2 m.). Żaden z elementów stojących, ani wiszących nie stanowi bariery. Oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach równomiernie oświetla całą powierzchnię. Wszystkie stanowiska pozwalają na obsługę osób niepełnosprawnych – wysokość stanowisk nie przekracza 0, 8 m. Drzwi wewnętrzne prowadzące do poszczególnych pomieszczeń biurowych o szerokości w świetle ościeżnicy 0,9 m, bez progów. Klamki można obsługiwać jedną ręką bez konieczności ściskania i mocnego chwytania. Budynek nie jest wyposażony w osobną toaletę dla osób niepełnosprawnych. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji  budynku. Informacje w przestrzeni budynku są czytelne. Zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń kontrastują z tłem. W budynku nie zastosowano paneli elektronicznych i wideoprezentacji. Brzegi tablic informacyjnych są prawidłowe – nie odstają od ścian na odległość większą, niż 10 cm. Drogi ewakuacyjne są oznakowane (nie zastosowano pisma Braille’a lub systemu znaków wypukłych). 

Od 2023 r. siedziba Ośrodka przy ul. Słowackiego 17a jest wyposażona w pętlę indukcyjną oraz plany  tyflograficzne, w których zastosowano oznaczenia w alfabecie Brajla. Tablice tyflograficzne przedstawiają rzut poziomy każdej kondygnacji budynku, rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń w budynku. Tablice zostały zainstalowane na wysokości odpowiedniej dla osoby poruszającej się na wózku. Ponadto uruchomiony został system Totupoint - znaczniki dźwiękowe wchodzące w skład systemu nawigacyjno-informacyjnego, posiadające samodzielną sygnalizację alarmującą: tonową lub głosową. Znaczniki prowadzą do celu, oznaczone są nimi: wejście do budynku Ośrodka oraz pomieszczenie sekretariatu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. OPS zapewnia usługi tłumacza języka migowego, zatrudniając jednego pracownika przeszkolonego w zakresie języka migowego. W Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Sandomierzu  zatrudniony jest pracownik sekretariatu, który ukończył I poziom – elementarnego - kursu języka migowego  dla  służb społecznych zorganizowany przez Polski Związek Głuchych: Pani Klaudia Kopeć- sekretariat Ośrodka, mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl  

 

2. Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Mariacka 1 w Sandomierzu –  Zespół do spraw Asysty Rodziny oraz obsługa świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i zleconych z zakresu administracji rządowej.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Mariackiej. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu (platformy) dla wózków. Przy wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna Ośrodka, czytelna kontrastowa. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku naprzeciwko wejścia głównego - obsługa świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na I piętrze - Zespół do spraw Asysty Rodziny. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma recepcji/punktu informacyjnego. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnej, planów tyflograficznych oraz systemu totupoint. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów nawierzchni. Schody wewnątrz budynku wyposażone są w poręcze, brak zabezpieczeń antypoślizgowych.

W budynku  nie ma windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku OPS przy ul. Mariackiej 1 nie ma zatrudnionego pracownika posługującego się językiem migowym.

Utrudnienia w zakresie braku windy, toalet dla osób niepełnosprawnych i dostępność pomieszczeń na I piętrze wynikają z obostrzeń przewidzianych dla zabytkowej architektury budynku i braku możliwości wprowadzenia zmian bez naruszenia konstrukcji budynku.

 

3. Budynek Dziennego Domu Pobytu „Senior+” ul. Baczyńskiego 2b w Sandomierzu

Budynek Dziennego Domu Pobytu „Senior+” ul. Baczyńskiego 2b w Sandomierzu mieści się w jednopiętrowym budynku bez podpiwniczenia w prawobrzeżnej dzielnicy osiedlowej Sandomierza. Do budynku Ośrodka prowadzi wejście od ul. Baczyńskiego. W budynku nie ma recepcji/punktu informacyjnego. Pomieszczenia nie mają charakteru biurowego, a przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Sandomierz, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek oznakowano wyraźną tablicą informacyjną. Nad wejściem do budynku umieszczony jest monitoring wizyjny. Z uwagi na jeden poziom obiektu brak schodów i windy. Główne wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe spełniają wymóg szerokości 0,9 m. Budynek jest wyposażony w osobną toaletę dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnej, planów tyflograficznych oraz systemu totupoint. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów nawierzchni. OPS zapewnia usługi tłumacza języka migowego, zatrudniając jednego pracownika przeszkolonego w zakresie języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku przy ul. Baczyńskiego 2b nie ma zatrudnionego pracownika posługującego się językiem migowym. W Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Sandomierzu  zatrudniony jest pracownik sekretariatu, który ukończył I poziom – elementarnego - kursu języka migowego  dla  służb społecznych zorganizowany przez Polski Związek Głuchych: Pani Klaudia Kopeć- sekretariat Ośrodka, mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl  

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.