Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Stypendia i zasiłki szkolne

INFORMACJA DOTYCZĄCA  STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

         Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020 / 2021 realizacją świadczeń w formie  stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych będzie  zajmował się  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

 

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł
  • Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1507 z późn.  zmianami)
  • Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.
  • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Sandomierz.

 TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a.

Termin składania wniosków od 1 września do 15 września;

- w  przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

- w  przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  zasad przyznawania stypendium szkolnego   i  zasiłku szkolnego  można  uzyskać w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej   w  Sandomierzu  ul. Słowackiego  17a, tel. 15-832-05-93 wew. 15 – osoba do kontaktu: Anna Chmiel lub wew. 23 - osoba do kontaktu: Katarzyna Ratajczyk,

w godzinach pracy Ośrodka tj:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek- piątek 7:00-15:00.

lub na stronie www.ops.sandomierz.pl

 


Wniosek o stypendium szkolne (.doc)


Wniosek o zasiłek szkolny (.doc)


 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny