Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Rządowy program "Dobry Start"

Rządowy Program „Dobry Start”

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U.  z 2018r. poz. 1061)

Dla kogo świadczenie?

Terminy

Uwagi

- Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł,  na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego),

- na niepełnosprawne dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez to  dziecko 24 lat  (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego),

- na dziecko biorące udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (np. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” w Sandomierzu) świadczenie „Dobry Start” przysługuje  nie wcześniej niż od roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 7 rok życia,

- wnioski  o świadczenie z programu „Dobry Start” należy składać drogą elektroniczną już od 1 lipca danego roku kalendarzowego za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, lub drogą tradycyjną (w formie papierowej) od 1 sierpnia danego roku kalendarzowego . - wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

- złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w terminie lipiec-sierpień  gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września danego roku.

- świadczenie „Dobry Start” przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia  w związku z legitymowaniem się jednym z niżej wymienionych  orzeczeń:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,  

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”  oraz jego wypłata odbywa się na wniosek:

- matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia ”Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”  nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Wydanie decyzji wymagane jest tylko przy odmowie przyznania świadczenia a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:

 - jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

 - na dziecko uczęszczające do przedszkola,

- na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne,

- na młodzież uczącą się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych,

- na osoby studiujące (zaocznie, stacjonarnie, studia podyplomowe), bez względu na posiadane  przez te osoby orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszelkie informacje dotyczące świadczenia „Dobry Start”  można uzyskać pod numerem telefonu:

 (15)  832 – 31- 60  wew. 24

Do pobrania:

  1. Wzór wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start”.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny