Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Sprawozdanie z działaności Zespołu w 2019 r.

Utworzono dnia 04.02.2020

Na podstawie art.9a ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( DZ.U. z 2015 r poz.1390 ) oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LIV/466/2010 z dnia  3 listopada 2010r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sandomierzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2010.360.3891) został powołany Zespół Interdyscyplinarny w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sandomierza.

Zarządzeniem  Nr 60/2019/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza  z dnia 07.03.2019r  powołano Zespół na III kadencję.  Aktualnie liczba członków Zespołu wynosi 27 osób. W 2019r. odbyło się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jak również w ramach realizacji procedury Niebieska Karta zostało zwołanych 195 grup roboczych.

Podczas posiedzeń Zespołu poruszane były m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem zespołu, propozycje szkoleń dla członków, napotykane trudności w realizacji procedury NK.

W dniu 06.06.2019r. zostało przeprowadzone szkolenie przez Pana Jacka Popów o tematyce  „Praktyczne aspekty funkcjonowania Grup Roboczych”. Celem głównym szkolenia było omówienie podstawowego zakresu zadań i obowiązków pracy w Zespole Interdyscyplinarnym oraz Grupy Roboczej, przekazanie praktycznych metod koordynowania procedury NK oraz roli OPS w działaniach ZI. W trakcie spotkania zostały omówione takie  zagadnienia jak:

-zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- regulamin pracy zespołu i grup roboczych

-dokumentacja podczas pracy grup roboczych

-kompetencje policji, kuratora i pracownika OPS podczas czynności związanej z odebraniem dziecka.

W posiedzeniu Zespołu  w dniu 05.09.2019r. wzięli udział przedstawiciele Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień San Damiano z Chęciń. Powyższe spotkanie miało na celu zaprezentowanie placówki, uzyskanie informacji o możliwości wsparcia dla osób potrzebujących (uzależnienie od narkotyków oraz od alkoholu).  Członkowie Zespołu mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą pomocową dla osób uzależnionych, oraz dla członków ich rodzin. Bardzo ciekawym i poruszającym mementem podczas powyższego spotkania było wystąpienie dwóch młodych chłopaków, którzy w sposób bezpośredni i z całą pewnością odważny, przedstawili historię swojego nałogu. Chłopcy na podstawie własnych przeżyć opowiedzieli o pierwszych sygnałach które my- jako osoby na co dzień pracujące z drugim człowiekiem możemy wychwycić i zauważyć, opowiedzieli o relacjach w rodzinie, o wszystkich ciemnych stronach narkotycznego życia i o dążeniu do „czystego”, wolnego od nałogu egzystowania, zwyczajnie o walce z samym sobą i o siebie.

W dniu 05.12.2019r. w posiedzeniu Zespołu wzięły udział przedstawicielki Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach. Panie przedstawiły m.in. zakres działalności ośrodka, omówiły sposób przyjęcia do placówki. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach jest placówką działającą całodobowo, zapewnia osobom doznającym przemocy w rodzinie bezpłatne schronienie bez względu na dochód na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. Ośrodek zapewnia osobie doznającej przemocy ochronę przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, udziela w ramach interwencji kryzysowej wsparcia i natychmiastowej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, socjalnej, dokonuje rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie, opracowuje plan pomocy wskazanej osobie i jej najbliższym.

Od początku roku 2019 wpłynęło do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 123 formularzy Niebieska Karta, z tego

115 formularzy NK z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu

1 formularz NK z GKRPA

3 formularze NK z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu

3 formularze NK założone przez przedstawiciela oświaty

1 formularz Komisariatu Policji w Dwikozach

W roku 2019 zakończono procedury NK w przypadku 99 kart z czego 33 NK były wszczęte w roku 2018.

W ramach realizacji procedury NK zostało złożonych 19 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu o podjęcie działań zgodnych z kompetencjami, 17 wniosków do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o wgląd w sytuacje rodziny, zmianę władzy rodzicielskiej w postaci ustanowienia kuratora na czas trwania postępowania, oraz 7 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu o podejrzeniu stosowania przemocy, znęcania się.

Realizacja procedury Niebieskiej Karty wiąże się z dużym zaangażowaniem czasu i nakładu pracy szczególnie u przedstawicieli instytucji mających kluczowe znaczenie: pracowników socjalnych, kuratora sądowego, członka GKRPA czy funkcjonariuszy policji). Wszystkie działania są zbiurokratyzowane i czasochłonne (organizacja posiedzeń, prowadzenie dokumentacji, monitoring zaplanowanychdziałań). Członkowie zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, co wiąże się z trudnością zebrania ich w jednym czasie, zaś większość obowiązków z funkcjonowaniem Zespołu spoczywa na kadrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Analiza zasobów gminy zarówno instytucjonalna jak i kadra (Zespół Interdyscyplinarny, Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny) jak również sposób realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazuje  na zapewnienie osobom w kryzysie  i ofiarom przemocy w rodzinie dostęp do wszelkich form pomocy (poradnictwo psychologiczne, prawne, terapia, pomoc socjalna, praca socjalna). Podjęte działania w sposób znaczący wpłynęły na wzrost wiedzy i świadomości zarówno służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej, oraz osób uwikłanych w przemoc, co przekłada się  na coraz większą skalę ujawnianych przypadków przemocy w rodzinach. Nie rozwiązują jednak w pełni problemów, ponieważ problematyka przemocy w rodzinie jest wielowymiarowa i w dalszym ciągu wymaga usilnych starań wielu instytucji w dalszej profilaktyce przeciwdziałania przemocy wśród mieszkańców Gminy Sandomierz.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny