Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECYJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje pomoc skierowaną głównie do osób starszych i niepełnosprawnych poprzez :usługi opiekuńcze obejmujące osoby starsze i niepełnosprawne w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmujące osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy. Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione ze strony rodziny, przysługuje pomoc w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu Klienci w zależności od wysokości posiadanego dochodu ponoszą częściową odpłatność za usługi. Pozostałą kwotę pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, reguluje Uchwała Rady Miasta z Nr XXVI/284/2013 z dnia 27 lutego 2013

Pełny (100%) koszt za jedną godzinę usług opiekuńczych od 01.03.2020r. wynosi – 27,60 zł.

Pełny (100%) koszt za jedną godzinę specjalistycznych usług od 01.03.2020r. wynosi – 39,60 zł.

Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, które dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 701,00 zł. miesięcznie, zaś dla osób w rodzinie w kwocie 528,00 zł. na osobę, są zwolnione z ponoszenia odpłatności. Zakres czynności opiekunek obejmuje: czynności gospodarcze w domu oraz czynności pielęgnacyjno - higieniczne u osób obłożnie chorych. Klientom mogą być dostarczane przez opiekunki OPS obiady do domu, kupowane w placówkach gastronomicznych. Zakres czynności, wysokość odpłatności oraz liczbę godzin usług ustala się indywidualnie  z klientem podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego miejscu zamieszkania klienta.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi. U osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być realizowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta. Usługi świadczone są przez opiekunki posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi świadczy OPS. Klienci ponoszą niewielką odpłatność, zgodnie z w/w. rozporządzeniem. Zakres czynności obejmuje m. in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji, interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych -poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną -kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno -rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: w szukaniu informacji     o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu , asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

pielęgnacja -jako wspieranie procesu leczenia, w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

pomoc mieszkaniowa, w tym: w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; Warunkiem przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych jest zaświadczenie o leczeniu w Poradni Zdrowia Psychicznego wydane przez lekarza psychiatrę. Zakres, odpłatność i liczbę godzin usług ustala się podczas wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta.

Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 01.01.2021r. wynosi 44,60 zł.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny