Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Informacje o naborze na stanowisko psycholog

Utworzono dnia 18.08.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PSYCHOLOG

UMOWA CYWILNOPRAWNA - ZLECENIE

w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

 

I. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek psychologia.

 

II. Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

III. Predyspozycje osobowościowe: 

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,

2. Umiejętność dobrej organizacji pracy,

3. Umiejętność pracy z klientem w kontakcie indywidualnym,

4. Odporność na stres, 

5. Empatia, 

6. Cierpliwość.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

 

Świadczenie pomocy psychologicznej  dla osób niepełnosprawnych w formie cyklicznych spotkań indywidualnych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych lub w formie kontaktu telefonicznego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zainteresowanych, w celu zminimalizowania negatywnych objawów związanych z izolacją i stanem zagrożenia, poczuciem osamotnienia, narastającym lękiem, stresem związanym z epidemią, zaburzeniami natury psychologicznej - objawy nerwicowe, panika, kłopoty ze snem, depresja, uzależnienie, trudności w radzeniu sobie z emocjami.

W ramach działań związanych z realizacją programu zaplanowane jest objęcie wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niesamodzielnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wymiarze 8 godzin zegarowych tj. 2 godziny  miesięcznie dla każdego uczestnika programu.

 

V. Informacja o warunkach pracy

Miejsce  wykonywania pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17a/ miejsce zamieszkania osób niepełnosprawnych – kontakt osobisty/praca zdalna – kontakt telefoniczny.

Praca wykonywana będzie w okresie od 01.09.2021 r. - 31.12.2021 r.

Podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa cywilnoprawna - zlecenie.

Wymiar czasu pracy– 60 godzin miesięcznie, w godzinach popołudniowych.

 

VI. Wymagane dokumenty:

a) życiorys - curriculum vitae;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) w przypadku przekazania danych osobowych nie wynikających z treści ogłoszenia - zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wyrazić wypełniając oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

VII. 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17a pokój nr 10 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 27.08.2021 r. z dopiskiem na kopercie: „dotyczy stanowiska PSYCHOLOG - Modułu IV PFRON”.

 

 

Wszystkie dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, życiorys, oświadczenie powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  ul. Słowackiego 17A, 27-600 Sandomierz reprezentowany przez Dyrektora, tel. 15 832-05-93,  e-mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Dąbek. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować  poprzez  e-mail: informacja@ops.sandomierz.pl lub listownie na adres administratora danych.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego wyłonienia zleceniobiorcy, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 1, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

2Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych  dla celów przyszłych  rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      do usunięcia danych osobowych;

5)      do cofnięcie  zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

6)      do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie jest dokonywane na podstawie udzielonej zgody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

……………………………….                                                                                                                    ……………………………

Imię i nazwisko                                                                                                                                  miejscowość, data

……………………………….

………………………………..

Adres zamieszkania

 

Oświadczenie dotyczące zgody

               

 • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w załączonych dokumentach, których podanie nie wynika z przepisów prawa.1

 

 • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie szczególnej kategorii danych o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem  w załączonych dokumentach. 2

 

 • Wyrażam zgodę* na przechowywanie  moich danych  osobowych przez okres
  9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru,
  w celu  ich wykorzystania dla celów przyszłych rekrutacji.

 

Oświadczam, że jestem świadomy że wyrażenie zgody jest dobrowolne   oraz,  że  przysługuje
mi prawo do jej wycofania  w dowolnym momencie.

 

 

                                                                                                                              ….………………………………………

                                                                                                                              (data i czytelny podpis)

 

 

 

* w przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć wybrane pole krzyżykiem.

1 zgoda dotyczy danych zwykłych np. numer telefonu.

2 zgoda dotyczy danych szczególnej kategorii np. dane dotyczące stanu zdrowia, orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny