Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.  

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Od 9 czerwca 2021 roku każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.


Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny:
Prawo do posiadania Karty przysługuje rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia następujące wymagania:

 •  jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się;
 • legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do dnia ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia;

Jakie są formy Karty Dużej Rodziny:
Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) oraz elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.
Od 9 czerwca 2021 roku każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

Kto może złożyć wniosek:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć
w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych  we wniosku.

Jak złożyć wniosek?:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny  wielodzietnej:

 • osobiście - mieszkańcy Sandomierza wnioski w formie papierowej mogą składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu mieszczącego się przy ul. Słowackiego 17A.

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach: poniedziałek: od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku: od 7:00 do 15:00.
Osoby do kontaktu: Anna Chmiel, Ewelina Wryk, Klaudia Kopeć tel. (15) 832-05-93

 • za pomocą poczty zwykłej - przesyłką pocztową,
 • elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

Wymagane dokumenty:
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się
w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

Podczas składania wniosku o KDR wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz numeru PESEL każdego z członków rodziny.
Odbiór Karty następuje w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17A.

AKTUALNOŚCI:

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Utworzono dnia 12.01.2023

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek

czytaj dalej na temat: Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny